TIETOSUOJASELOSTE MAALEIPÄ-HAASTEEN VERKKOSIVULLE

Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu Maaleipä-haasteen [”Haaste”] verkkosivuston käyttäjille ja Haasteen osallistujille.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Haasteen yhteydessä kerätään ja käsitellään henkilötietoja, millaisia henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja miten henkilötiedot on suojattu. Selosteessa kuvataan myös, mitkä ovat rekisteröityjen henkilöiden oikeudet ja kuinka rekisteröity voi oikeuksiaan käyttää.

Haasteen järjestäjä IHME Helsinki / Taidesäätiö Pro Arte [Säätiö] vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä tietosuojaselostetta ja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Taidesäätiö Pro Arte sr

Y-tunnus 21485721

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Taidesäätiö Pro Arte

sähköposti: info@ihmehelsinki.fi

osoite: Kalevankatu 4, 2nd floor 00100 Helsinki

 

3. REKISTERIN NIMI

Maaleipä-haasteen verkkosivu pitää sisällään seuraavan rekisterin:

  1. Maaleipä-haasteen osallistujarekisteri

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Haasteen osallistumislomakkeen kautta tulevat henkilötiedot tallennetaan osallistujarekisteriin mahdollisia haasteeseen liittyviä yhteydenottoja ja haasteen etenemisestä tiedottamista varten. Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tallenneta Taidesäätiö Pro Arten muihin yhteystietorekistereihin ilman osallistujan siihen antamaa lupaa.

Rekisteriin voidaan tallettaa osallistujista seuraavia tietoja:

– osallistujan yhteystiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja paikkakunta)

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTARKOITUS JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

  1. Henkilötietoja tallennetaan Haasteen toteutumiseksi ja siitä viestimiseksi. Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.
  2. Henkilötietoja tallennetaan Taidesäätiö Pro Arten uutiskirjetilauksen toimittamiseksi. Käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn pyyntö päästä uutiskirjelistalle sekä rekisteröidyn antama suostumus ja/tai oikeutettu etu.

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säätiö käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti ainoastaan niin kauan, kuin käsittelyperuste on olemassa.

1) Osallistumislomakkeen kautta vastaanotettuja henkilötietoja ei säilytetä Haasteen päättymisen jälkeen.

2) Uutiskirjetilauksen jakelulistalla olevien henkilöiden henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen tilaaja haluaa pysyä uutiskirjelistalla.

Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa peruuttaa tilauksensa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

 

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

1) Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään Haasteen osallistumislomakkeen täyttämisen yhteydessä.

 

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

 

9. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen käsitteljä Gruppo Software voi sijaita EU:n ulkopuolella.

 

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Säätiö suojaa rekisterin sisältämiä henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin.

Ainostaan rekisterinpitäjä ja tämän erikseen nimeämät henkilöt voivat päästä käsiksi rekisterin sisältämiin henkilötietoihin. Ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä henkilötietoja ja ylläpitää niitä. Tietoihin pääsyyn oikeutettuja sitoo myös salassapitovelvoitteet.

Tietotekniikan avulla ylläpidettävät tietojärjestelmät ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojamenetelmillä, kuten palomuurilla ja käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. ATK-laitteet sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä arkistossa lukituissa tiloissa, jonne on pääsy ainoastaan henkilötietojen käsittelyyn oikeutetuilla työntekijöillä.

 

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Taidesäätiö Pro Arte sitoutuu ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta toteuttamaan alla kuvatut rekisteröidyn oikeudet. Mikäli rekisteröidyn oikeuksia koskevaa tietopyyntöä ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

 

11.1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai se, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn on esitettävä tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11.2. OIKEUS VAATIA TIETOJEN OIKAISUA

Mikäli rekisteröity havaitsee, että rekisterin tiedoissa on epätarkkoja tai virheellisiä henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus vaatia tällaisten tietojen oikaisua. Tietojen oikaisua koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi: pyynnössä on ilmoitettava ainakin rekisteröidyn nimi, epätarkat tai virheelliset tiedot sekä täydennetyt tai korjatut tiedot. Pyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11.3. OIKEUS VAATIA KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA TAI TIETOJEN POISTAMISTA

Rekisteröidyn oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista ei ole absoluuttinen oikeus, vaan se aktualisoituu vain rajoitetuissa tilanteissa: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot esimerkiksi jos

1) henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin tai

2) rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely perustui eikä henkilötietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Käsittelyn rajoittamista tai tietojen poistamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11.4. OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (esimerkiksi suoramarkkinointiin), rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttamisen tulee olla tehty yhtä helpoksi, kuin suostumuksen antaminen. Suostumuksen peruuttamista koskeva pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

11.5. OIKEUS VASTUSTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity esimerkiksi katsoo, että rekisterinpitäjä on käsitellyt häntä koskevia henkilötietoja lainvastaisesti tai että rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä joitain häntä koskevia henkilötietoja.

11.6. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä.

 

12. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESSA

Taidesäätiö Pro Arte pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Muutokset voivat olla tarpeen esimerkiksi asiaankuuluvien lakien muuttumisen vuoksi tai Säätiön toiminnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.